Hoppa till sidans innehåll

Stöd för Parakarate


Föreningar som vill satsa på Parakarate som del av sin verksamhet kan söka bidrag, s.k. verksamhetsstöd, hos Svenska Karateförbundet.  Stöd som tilldelades 2020, men inte kunde genomföras pga av pandemin, kan användas även för aktiviteter 2021 och stöd som söks under 2021 kan förlängas till 2022.

Parakarate innefattar utövare med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar, såväl som NPF-diagnoser, t.ex. ADHD. För råd och stöd i att skapa och driva verksamheten, kontakta Parakarate-kommittén: This is a mailto link.

Bidraget kan sökas för att täcka kostnader inom följande projektområden:

1) Subventionering av terminsavgift för era parakarateutövare, inkl. NPF (t.ex. adhd)

Föreningar med parakarate-verksamhet kan ansöka om bidrag för att ge era parautövare ekonomisk lättnader vid betalning av terminsavgiften till er förening.

Ni får själva avgöra hur stor del av terminsavgiften som ni anser ska subventioneras per termin. För att ansöka behöver ni ange hur många parautövare ni har i er förening och framlägga hur hög er terminsavgift är för närvarande i form av kopia av protokoll där terminsavgiften beslutats.

Notera att detta inte är knutet till pandemin eller andra krispaket, utan uteslutande handlar om att uppmuntra föreningar att jobba för att i möjligaste mån inkludera alla i sin verksamhet.

Återrapporteringen består av en enklare verksamhetsberättelse där ni beskriver er verksamhet med fokus på parautövning och exempelvis hur den utvecklats.

2) Uppstart av parakarate-verksamhet i föreningen

- för inköp av anpassad utrustning, anläggning och nödvändiga hjälpmedel för träning och tävling.

- för framtagande och distribution av informationsmaterial och marknadsföring i syfte att nå ut och rekrytera utövare inom parakarate.

- för att arrangera prova-på-verksamhet i syfte att rekrytera utövare i parakarate.

- för utbildning av föreningens förtroendevalda och instruktörer i paraidrott, NPF eller andra särskilda behov, t.ex. hos RF-SISU.

 
3) Träning

- för att anpassa/utveckla träning och träningsmiljöer samt anläggning/utrustning, eller genomföra särskilda aktiviteter för målgruppen para-utövare,

- för att anpassa/utveckla träning och träningsmiljöer samt anläggning/utrustning, eller genomföra särskilda aktiviteter, för att inkludera para-utövare inom ramen för ordinarie träning, dvs tillsammans med icke para-utövare.

- för att delta i eller anordna mötesplatser kring ämnet parakarate/paraidrott i syfte att lära och utveckla föreningen eller sprida kännedom om parakarate, t.ex. läger, seminarier, konferenser.

- för vidareutbildning i ämnen relevanta för instruktörer i paraidrott, NPF eller andra särskilda behov, t.ex. hos RF-SISU.


4) Tävling

- för kostnader i samband med resa till tävling för parautövare och medföljare, t.ex. resa, logi, deltagaravgift.

- för kostnader i samband med att arrangera tävling som inkluderar para-utövare.

- för kostnader som uppstår för att genomföra extra träningssatsningar inför deltagande på Karate SM 2021 och 2022 (endast Kata), t.ex. deltagande på förberedande seminarier/läger (deltagaravgifter, resekostnader), extra fysträning, mental coach, lokalhyra, inköp av speciellt anpassad utrustning el. dyl.


Så här ansöker ni
Ansökan ska alltid ske via föreningen. Föreningen ska ha fullföljt sin medlemsrapportering och betalat sin medlemsavgift till förbundet för att kunna ansöka om medel. Ansökan måste var fullständig för att handläggas.

Ansökan görs skriftligen, en (1) per projekt.

Ansökan ska innehålla följande:

- en beskrivning av vad ni söker för, dvs. vilka aktiviteter/satsningar som ni vill genomföra, syfte, mål och på vilket sätt ni planerar att genomföra det.

- en kostnadsuppskattning på planerade utgifter/inköp och ett uppskattat antal personer projektet kommer inkludera.

- ansökan för tävlingsbidrag ska också innehålla en preliminär information kring vilka tävlingar under året som avses. Om man vid tillfället inte kan delta i angiven tävling kan den ersättas av annan inom perioden 2021-2022.

- föreningens namn, SKF-nummer, organisationsnummer och Bankgiro ska framgå.

- en ansvarig kontaktperson för ansökan/återrapport och dennas kontaktuppgifter ska anges.

Ansökan skickas per mail till This is a mailto link. Ange ”Stöd Parakarate” + föreningens namn i ämnesraden.


Ansökningsperiod
Ansökningsperioden är löpande hela 2021 och fram t.o.m augusti 2022. Ni kan söka för enstaka aktiviteter eller satsningar som återkommer och avslutas längre fram, men senast i december 2022.

Ni kan också söka retroaktivt för aktiviteter redan genomförda under 2021 om dessa passar in sökbara kategorier.
Ni ska då bifoga verifikat som motsvarar de som specificeras under rubriken Återrapportering, redan i er ansökan.

Ansökningar behandlas löpande, i kronologisk ordning och enligt först-till-kvarn-principen med ca 3 veckors handläggning.


Återrapport
Enstaka aktiviteter ska genomföras och slutrapporteras i anslutning till denna samma år. Längre satsningar som påbörjas år ett och avslutas år två, ska slutrapporteras senast i slutet av år två. 

Med återrapportering menas att genomförandet av era aktiviteter ska kunna styrkas med relevanta verifikat, t.ex. kursintyg, deltagarlistor och bilder. Samt att era utgifter ska kunna styrkas med kvitton/faktura på inköp från inköpsstället. Exempel är inköp från butik eller faktura från leverantör. Inköpen ska vara gjorda i den period som ansökan avser. Avsaknad av giltiga dokumentet för återrapport kan resultera i att föreningen blir återbetalningsskyldig. Tänk på detta från start och skapa en rutin för att spara/arkivera era handlingar så det blir enkelt att återrapportera.

Återrapporten skickas in till kansliet efter avslutad aktivitet på mail This is a mailto link, eller med post till Svenska Karateförbundet, Arenavägen 55 121 77 Johanneshov.

 Kontaktperson hos SKF:

Naja Rehn, administratör Stöd Parakarate, SKF Kansli, 
tel 08-597 604 93, This is a mailto link

Uppdaterad: 25 MAR 2020 11:27 Skribent: Sarah Wennerström Cedercrona
E-post: Adressen Gömd

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link