Hoppa till sidans innehåll

Organisation


Svenska Karateförbundet är del av ett större sammanhang, nämligen den Svenska Idrottsrörelsen. Vår plats i idrottens organisation beskrivs nedan.

Svensk idrott är samlingsnamnet för idrott som bedrivs i föreningsform, vilket är en traditionell demokratisk folkrörelse. Basen är människor som sluter sig samman i självständiga föreningar och betalar medlemsavgift. Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens huvudorganisation. Specialidrottsförbunden är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Svensk idrott har över 3 miljoner medlemmar, cirka 670 000 ideella ledare och fler än 20 000 föreningar. 71 specialidrottsförbund organiserar fler än 250 olika idrotter. De flesta ledare inom svensk idrott jobbar utan lön. Om de ersattes i nivå med outbildade fritidsledare skulle det kosta cirka 20 miljarder kronor årligen. Föreningsidrotten har som målsättning att stå för social gemenskap, fostran och allas rätt till att få ta del av idrott.

Organisation_schema

Kulturdepartementet
Ansvarar inom regeringen för områdena Kultur, Media och Idrott och är huvudman
för RF. Kultur- & Idrottsminister är Lena Adelsohn Liljeroth (2014).


Riksidrottsförbundet (RF)
Paraplyorganisationen för svensk
idrott, med 70 specialidrottsförbund (SF), med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
RF ska företräda svensk idrott i kontakten med myndigheter, politiker och samhället i övrigt, fördela statens anslag till idrottsrörelsen, stimulera idrottsförbundens utveckling både när det gäller själva idrotten, men också kunskapsmässigt, samordna arbetet med idrottens värdegrundsfrågor samt bevara det idrottshistoriska arvet.


Svenska Karateförbundet (SKF)
Ett av specialidrottsförbunden inom RF,
med uppdrag att administrera, förvalta och utveckla Karate som idrott. SKF arbetar för en sund verksamhet hos våra föreningar med RF:s värdegrund som bas, fördelar anslag, verkar för tillväxt inom Karate och stödjer såväl elitidrott som breddverk-samhet. Förbundets styrelse, verksam-
hetsplan m.m utses demokratiskt på förbundsstämman varje år.


Specialdistriktsförbunden (SDF)
Specialdistriktsförbunden har SF som huvudman och har inom SKF till uppgift
att utveckla Karaten inom sitt geografiska område. Syftet är att underlätta utveck-
lingen och skapa ett “rundare” Sverige med en instans som finns närmare medlems-föreningarna geografiskt. Bl.a arrangerar SDF distriktsträningar och mästerskap
(DM) som bl.a ska ligga till grund för vidare elitutveckling i närområdet. SDF har en
egen styrelse och verksamhetsplan för sitt distrikt som fastställs demokratiskt på distriktets årsstämma varje år.


Medlemsföreningen
Förening som är ansluten till SF, dvs Karateklubben som är ansluten till Sv Karateförbundet, åtar sig att verka för
sund föreningsmiljö med samma 
värderingar som RF:s Idrotten Vill.
En medlemsförening har rätt att söka
bidrag och anslag som förmedlas via RF/SKF och kommuner,
samt har tillträde till kommunala idrottsanläggningar och utbildningar via SISU. Hos SKF har medlemsföreningar också en försäkring för kampsports-utövande som täcker den enskilde utövaren samt tillgång till olika typer av förmånsavtal vad gäller resor och boende för klubben. 
Man har också möjlighet att vända sig till kansli, styrelse och i förlängningen RF för råd och stöd i att bedriva sin verksamhet.
Förening som fullgjort sitt åtagande till SKF enligt förbundets stadgar äger rätten att
rösta på årsstämman.

 

 

 

 

 

Information som PDF >>

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens medlemmar är förtroendevalda och väljs till sina mandatperioder på förbundsstämman. Allt styrelsearbete sker ideellt. Beslutsfattande sammanträden äger rum ca 9 - 12 gånger per år, fördelat på fysiska möten och via telefon. Där emellan pågår ett löpande arbete med enskilda såväl gemensamma ansvarsområden. Styrelsens arbete innefattar att genomföra verksamhetsplanen, ta beslut i frågor som fångas upp från medlemmarna, som kommer genom direktiv från RF eller där man på eget initiativ vill driva ett förändrings-arbete. Nyckelfrågor är karatens tillväxt, föreningars välbefinnande, jämställdhet, integration, karatens roll inom folkhälsa samt bredd- och elitidrott.

 

Kansliet
På ett specialförbunds kansli leds arbetet vanligtvis av en Generalsekreterare (GS) med underställd personal. På SKF är GS roll bl.a att representera förbundet gentemot RF, statliga och kommunala myndigheter, organisationer och företag, såväl som vara behjälplig till medlemsföreningar, hantera media och kommunikationsfrågor, ansvara för samordning och uppföljning av beslutade projekt, löpande ansvara för ekonomi och övriga frågor i kontakten med RF, m.m. Hos SKF finns också en förbundskoordinator, som bl.a ansvarar för operativ service gentemot medlemmar, såsom hantering av medlemsregistret, tävlingskort, rapportering och annat som kan uppstå löpande.

 

Kommittéer
Kommittéerna består av förtroendevalda som utses av styrelsen och arbetar ideellt med olika specialområden. T.ex så arbetar Domarkommittén med att utbilda och tillsätta domare inom Karate. Utbildningskommittén arbetar fram program för att utbilda ledare och instruktörer och Medicinska kommittén arbetar med frågor om hur man kan förebygga skador, tillsätter läkare på tävlingar etc. Om ett ärende inkommer till styrelsen så används kommittéerna frekvent för att hämta in expertutlåtande innan ett beslut fattas.


World Karate Federation (WKF), European Karate Federation (EKF) & Nordic Karate Federation (NKF)
SKF ingår också I WKF. Det innebär att vi har ett ansvar att följa de gemensamma regler och tävlingsbestämmelser som WKF har satt upp för Karateutövande med syfte att att skapa en global gemenskap. Då Sverige ligger i Europa ingår vi även i EKF, där vårt medlemskap ger våra föreningar möjlighet att delta på tävlingar i andra europeiska länder. NKF är en sammanslutning av de nordiska länderna med syfte att stärka Karate i regionen. Bl.a arrangeras Nordiska Mästerskapen där man turas om att vara värdland.


Stilorganisationer 
Stilorganisationer är privata och ingår inte i SKFs organisation men fyller en viktig funktion för Svensk karate.

   
Uppdaterad: 21 APR 2017 11:16 Skribent: Sarah Wennerström

Gilla oss på Facebook!

  

 Antidoping

Postadress:
Svenska Karateförbundet
Västmannagatan 68
113 25 Stockholm

Kontakt:
Tel: +46859760490, +46859760493
E-post: This is a mailto link